სილაბუსი საჯარო ფინანსებში (2013 წელი)

საჯარო ფინანსების სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტები დაეუფლონ საჯარო ფინანსების თეორიისა და პრაქტიკის ძირითად საკითხებს; სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენა-შესრულების ტექნიკასა და ორგანიზაციას, აითვისონ ხელისუფლების საგადასახადო და საბიუჯეტო პოლიტიკა; შეისწავლონ ამ პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელების გზები დასაშუალებები.ამასთან, არასაკმარისი ფულადი რესურსების მობილიზაციის, დროისა და გაურკვევლობის პირობებში მისი განაწილების, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების ღონისძიებების შემუშავებისა და ფინანსური სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების შესწავლის საფუძველზე სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საჯარო ფინანსების შესახებ სისტემური და მყარი ცოდნა.

იხილეთ: სილაბუსი საჯარო ფინანსებში

Comments

comments